Algemene voorwaarden House of Steve

Algemene voorwaarden –Video - House of Steve | 01-01-2024 |

1 – Offerte                                                                   

Voor iedere opdracht stelt House of Steve een offerte samen, waarin de uit te voeren werkzaamheden worden vermeld. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dient hij/zij deze te bevestigen, dit kan d.m.v. digitale toezegging of ondertekening van de offerte. Beide vormen zijn bindend. Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden dan gelden de voorwaarden opgesteld in de offerte.

2 – Aanbetaling                                                          

Bij het aangaan van een opdracht kan House of Steve ook verzoeken om een aanbetaling van minimaal 25 procent van het totale bedrag. Deze aanbetaling dient ter ondersteuning van de doorloop van langere projecten en om de kosten te dekken die gepaard gaan met het inhuren van derden en het aanschaffen of huren van benodigde apparatuur. Door een aanbetaling te vragen, kan House of Steve de nodige financiële middelen verkrijgen om de projectvoortgang te waarborgen en eventuele onvoorziene uitgaven te dekken. Het exacte percentage en de betalingsvoorwaarden zullen specifiek worden vermeld in de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling zal House of Steve de opdracht inplannen en de werkzaamheden starten volgens de afgesproken planning. De aanbetaling zal worden verrekend met het totale bedrag van de opdracht. Mocht de opdrachtgever besluiten om de opdracht te annuleren voordat de werkzaamheden zijn gestart, dan kan House of Steve de aanbetaling in rekening brengen om eventuele gemaakte kosten te dekken.

3 – Meerwerk
Wanneer een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeidsuren/ werkzaamheden overstijgt, dan is er sprake van meerwerk. House of Steve kan hiervoor kosten in rekening brengen, maar zal de opdrachtgever dit tijdig melden.

4 – Video montage
House of Steve werkt geheel naar uw wensen. Echter worden door House of Steve in de montage, om tijd en overbodige moeite te besparen,
drie versies verstrekt:

V 1: Een ruwe montage. Aan de hand van deze montage kan de opdrachtgever controleren of de film voldoet aan de structurele eisen.

V 2: Montage. House of Steve gaat aan het werk met uw feedback en verwerkt deze wijzigingen. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)

V 3:
Final Version. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Mochten na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit door House of Steve als meerwerk in rekening worden gebracht.

5 – Reis- en verblijfkosten
De reiskostenvergoeding bedraagt normaliter 0,35 euro per gereden kilometer. Mocht het nodig zijn dat de crew in de buurt van de locatie moet verblijven dan worden hier koste voor gerekend.

6 – Muziekrechten
House of Steve maakt in eerste instantie GEEN gebruik van copyright beschermd materiaal. Mocht, in overleg, toch gebruik worden gemaakt van copyright beschermde muziek dan moeten muziekrechten door de opdrachtgever worden betaald aan stichting Buma Stemra. House of Steve kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit door de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

7 – Auteursrecht
Alle door House of Steve geproduceerde design, foto’s, tekst, geluid en beeld (videobeelden, scripts, draaiboeken, foto’s et cetera) vallen onder het auteursrecht van House of Steve en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

8 – Intellectueel eigendom
Camera-instellingen, werkwijze, gear, montage documenten et cetera, zijn intellectueel eigendom van House of Steve en worden niet beschikbaar gesteld. Neem contact op via ons contactformulier.

9 – Copyright
Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht omkopieën te maken) bij House of Steve. Een opdrachtgever heeft toestemming nodig van House of Steve om meer kopieën van een videoproductie te maken, indien deze voor andere doeleinden worden gebruikt dan in eerste instantie afgesproken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van copyright schending is House of Steve niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10 – Onze Rechten
House of Steve behoudt zich het recht het gemaakte beeld/geluidsmaterialen te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.

11 – Camera materiaal (footage)
Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. House of Steve is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal House of Steve naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

12 – Betaling
House of Steve biedt opdrachtgevers een standaard betalingstermijn van 14 dagen, na ontvangst van de factuur. Wordt de factuur niet binnen de aangegeven termijn betaalt dan ontvangt u van ons een 1e herinnering: 7 dagen, geen extra kosten. Overschrijdt de opdrachtgever ook deze termijn dan geldt het volgende: - U ontvangt een 2e herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente. - U ontvangt een 3e en laatste herinnering: Incasso kosten en wettelijk verplichte rente!

13 – Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘8 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

14 – Aansprakelijkheid
House of Steve is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Initiatiefnemer House of Steve
Barend Meihuizen
company@houseofsteve.nl